07-05-2018 - 00:00

Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 5/2018

Tuyên truyền pháp luật tháng 5/2018. TUYÊN TRUYỀN : Về việc không dùng kháng sinh trong thức ăn thủy sản .