01-04-2019 - 15:28

Đức Thọ: Thành lập 210 địa bàn điều tra Dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, sáng ngày 01/4, 28/28 xã, Thị trấn ở huyện Đức Thọ tổ chức ra quân Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Huyện Đức Thọ chỉ đạo xã Tùng Ảnh tổ chức điểm lễ ra quân cuộc tổng điều tra.

Ngay từ tháng 10/2018, xã Tùng Ảnh đã hoàn thành việc vẽ bản đồ nền, và tiến hành lập bảng kê số hộ, nhân khẩu. Với 12 thôn xóm, được thành lập 15 địa bàn điều tra, Tùng Ảnh là một trong những đơn vị có số địa bàn điều tra khá lớn, trong khi đó chỉ có 8 điều tra viên. Toàn xã có gần 2000 hộ, với trên 6200 nhân khẩu. Xã Tùng Ảnh đặt vấn đề cao cho cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở lần này, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, với 10 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên. Tùng ảnh quyết tâm phấn đấu kết thúc tổng điều tra trước ngày 10/4 một cách chính xác. 

 

Trong cuộc Tổng điều tra lần này, toàn huyện Đức Thọ đã thành lập 210 địa bàn điều tra, với 31365 hộ, 98257 nhân khẩu, trong đó có 5 địa bàn đặc thù. Toàn huyện có 116 điều tra viên./.

 

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ