Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

01-01-2018
Tóm tắt tiểu của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đức Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1