01-01-2018 - 20:34

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tóm tắt tiểu của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đức Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

I. Đồng chí: Trần Văn Lâm – Bí Thư Đảng uỷ, Chủ Tịch HĐND

 

 

Sinh ngày: 30/ 10/ 1965

Quê quán: Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Đại Học

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 14/ 7/ 1988

Chính thức ngày: 14/ 7/ 1989

 

* Quá trình công tác:

Từ 01/03/1991 - 31/12/2000 : Bí thư Đoàn TNCS HCM, UBND Xã Đức Châu

Từ 01/01/2001 - 31/05/2005 : Phó Bí thư Đảng ủy, UBND Xã Đức Châu

Từ 01/06/2005 - 31/05/2010 : Chủ tịch UBND, UBND Xã Đức Châu

Từ 01/06/2010 - 30/11/2013 : Phó Bí thư Đảng ủy, UBND Xã Đức Châu

Từ 01/12/2013 đến nay : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, UBND xã Đức Châu.

 

* Nhiệm vụ lãnh đạo:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

* Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

 

II. Đồng chí: Đồng Thanh Chức – Phó Bí Thư thường trực Đảng uỷ

            

Sinh ngày: 01/01/1971

Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Đại Học

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 26/11/1998

Chính thức ngày:26/11/1999

 

*Quá trình công tác:

Từ 01/01/2014 - nay : Uỷ viên BTV – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, UBND xã Đức Châu.

 

*Nhiệm vụ lãnh đạo:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họpvà dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

 

III. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí Thư, Chủ Tịch UBND

 

 

Sinh ngày: 10/7/1962

Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Đại học

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 26/11/1998

Chính thức ngày: 26/11/1999

 

*Quá trình công tác:

Từ 01/07/2010 - nay : Chủ tịch UBND xã, UBND xã Đức Châu.

 

*Nhiệm vụ lãnh đạo:

+ Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân,các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã, hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng,phó thôn, theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

+ Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng thôn và cụm dân cư.

 

IV. Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ Tịch UBMTTQ xã

 

Sinh ngày: 04/ 9/ 1987

Quê quán: Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Đại Học

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 04/01/2007

Chính thức ngày: 04/01/2008

 

*Quá trình công tác:

Từ 01/07/2015 - 31/03/2018 : Chủ tịch Hội Nông dân, UBND xã Đức Châu

Từ 01/04/2018 – nay : Chủ tịch UBMTTQVN, UBND Xã Đức Châu

 

V. Đồng chí: Thái Ngọc Yên – Phó Chủ Tịch HĐND xã

  

Sinh ngày: 30/ 8/ 1961

Quê quán: Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Trung Cấp

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 12/ 3/ 1987

Chính thức ngày: 12/ 3/ 1988

* Quá trình công tác 

Từ 01/7/2015 – nay : Phó Chủ tịch HĐND, UBND Xã Đức Châu.

 

VI. Đồng chí: Hoàng Xuân Điền – Phó Chủ Tịch UBND xã

 

Sinh ngày: 20/ 6/ 1966

Quê quán: Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh

Trình độ VH: 12/12

Chuyên Môn: Đại học

Chính Trị: Trung Cấp

Ngày vào Đảng: 26/ 11/ 1998

Chính thức ngày: 26/ 11/ 1999

*Quá trình công tác:

Từ 01/01/2014 – nay : Phó chủ tịch UBND xã, UBND xã Đức Châu.