05-12-2018 - 10:08

Tập huấn chuyên đề hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

“Cán bộ, lãnh đạo cấp cơ sở cần liên tục quan tâm, lãnh đạo tham mưu về công tác môi trường để từng bước khắc phục những tồn tại, đáp ứng việc xử lý các vấn đề về môi trường không để bức xúc trong các tầng lớp nhân dân”.