09-11-2018 - 13:09

Một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Châu là xã nằm ngoài đề La giang, hàng năm thiên tai lũ lụt, cuộc sống người dân hết sức khó khăn.Nhưng với sự Quyết Tâm của Toàn Đảng bộ và nhân dân để cuối năm xã Đạt chuẩn NTM, Dù rất khó khăn nhưng ban tài chính xã tham mưu các chính sách để phục vụ cho nông thôn mới, và sự hỗ trợ...

Nguồn lực XDNTM xã Đức Châu:

+Tính từ năm 2011 đến thời điểm nay 06 tháng 11/2018 Tổng nguồn vốn xã sử dụng cho xây dựng NTM :                                                   31.215 triệu đồng

Trong đó : -Ngân sách TW :                                                  3.000 triệu đồng

                 - Ngân sách tĩnh :                                                  2.000 triệu đồng

                 - Ngân sách huyện :                                               2.100 triệu đồng

                 - Vốn lồng gép    :                                                19.900 triệu đồng

                 - Ngân sách xã,con em xa quê,nhân dân đóng góp: 4.215 triệu đồng

+ Ngoài các chính sách của tĩnh huyện ,xã còn có chính sách động viên nhân dân như : -hỗ trợ 1triệu đồng/ mua 1 máy lọc nước hợp lệ. 

 

-Hỗ trợ vườn mẫu 5 triệu đồng / vườn (khi đạt vườn mẫu )

  •  Ngoài chính sách hỗ trợ  xi măng, xã còn hỗ trợ 50 triệu đồng/1 km đường GTNT.
  • Nếu hộ gia đình hiến đất,đập hàng rào cũ xây mới hỗ trợ 50kg ximăng/ 1m hàng rào…

a/Tiêu chí 13.1.

Từ đầu năm 2011 đến nay xã đã thành lập 05 HTX. Trong đó có 3 HTX chăn nuôi có liên kết,  01 HTX chăn nuôi tổng hợp, 01 HTX dịch vụ nông nghiệp. Theo Quyết định 05/ 2017 của UBND tĩnh , xã chọn HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Châu làm chuẩn. HTX dịch vụ NN Đức Châu  chuyển đổi tháng 3/2016, hoạt động theo luật HTX 2012. Giấy chứng nhận đặng ký số:28.07D.00.0041 ngày 09/05/2016.HTX gồm có 415 thành viên ,do ông Trần Đức Lợi làm Giám đốc.Từ năm 2015 đến nay HTX sản xuất kinh doanh có lãi, mức góp vốn từ 50 ngàn đến 80 triệu đồng .HTX có các hợp đồng cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước, hợp đồng  liên kết tiêu thụ sản phẩm lạc với công ty TNHH Thống Tuấn có trú sở tại thi trấn Đức Thọ. Hàng năm các thành viên đước hưởng các dịch vụ từ HTX cung cấp :Giống 60%,phân bón 51%,Bảo vệ nông 100%, thuốc sâu 66%, thuốc thú y 91%

b/ Tiêu chí 13.2.

Từ 2011 đên 2018 xã có 17 mô hình và tổ HTX, Đến nay có 9 mô hình đang hoạt động, tiêu biểu có mô hình tổ ép dầu lạc.Nông sản chủ lực của xã là lạc, có diện tích hàng năm 85 ha sản lượng 240 đến 250 tấn/ năm. Hội Nông Dân xã đại diện ký liên kết sán xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công Ty TNHH THống Tuấn có trú sở tại thị Trấn Đức Thọ, Tỷ lệ Nông Sản liên kết tiêt thụ hàng năm chiếm hơn 20% sản lượng toàn xã.Hàng năm các hộ dân đăng ký bán lạc võ cho tổ ép dầu lạc theo giá cả thị trường tại thời điểm. thôn Diên phúc có 178 hộ ký số lượng 19,95tấn. Thôn Châu thịnh 166 hộ  số lượng 16,60tấn.Mô hình ép dầu lạc được  thành lập 2016 đến nay T10/2018 vẫ hoạt động tương đối đều đặn.Đảm bảo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Nguyễn Thanh Hải -  Ban tài chính