26-11-2018 - 10:05

Kiên quyết chấm dứt chi trả chế độ không đúng đối với cựu TNXP

Hơn 660 cựu TNXP ở Hà Tĩnh đang hưởng trợ cấp hàng tháng 120.000 đồng/tháng, hoặc sẽ hưởng lên mức 540.000 đồng/tháng, hoặc phải chấp nhận bị cắt chế độ khi các địa phương rà soát quá trình hoạt động của họ theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Sự việc hơn 660 cựu TNXP hưởng không đúng chế độ trợ cấp được phát hiện khi cơ quan chức năng điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP từ Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg sang Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT,BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Theo đó, TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được điều chỉnh trợ cấp từ 120.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng.