06-04-2017 - 21:04

Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/11/2016 Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có Văn bản số 4688/HD-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tải file đính kèm tại đây.