Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

Nhà Thờ Trần Duy - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Nhà Thờ Trần Duy - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

02-01-2018
Nhà thờ Trần Duy được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 201...
Nhà thờ Lê Năng Tri - Di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Nhà thờ Lê Năng Tri - Di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

01-01-2018
Nhà thờ Lê Năng Tri được xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa” cấp tỉnh năm 2011.
Đền Tường Xá - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đền Tường Xá - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

01-01-2018
Đền Tường Xá được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh” tại Quyết định số 412 QĐ-UB-VX ngày 14.3.2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
1