29-05-2017 - 16:00

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Đức Châu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Trần Văn Lâm

Bí thư Đảng ủy

0985850347

 

2

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch UBND

0986230563

nguyenvanhieudc@gmail.com

3

Đồng Thanh Chức

PBT Đảng ủy

0988859571

dongthanhchuc@gmail.com

4

Thái Ngọc Yên

PCT HĐND

0977150567

 

5

Hoàng Xuân Điền

PCT UBND

0904759582

 

6

Nguyễn Thị Nguyệt

CT UBMTTQ

0975916225

danguyducchau2012@gmail.com

7

Trần Quốc Toản

CT Hội ND

0366774637

 

8

Chu Thị Phương

CT hội LHPN

0353559358

chuthiphuong1980@gmail.com

9

Thái Thị Diễn

Bí thư Đoàn

0972866768

giangochoang@gmail.com

10

Phạm Văn Lưu

CT Hội CCB

0916152673

 

11

Trần Ngọc Châu

VP thống kê

0397505987

 

12

Lê Thị Hải Túy

VP Nội vụ

0389068640

lehaituy81@gmail.com

13

Trần Hữu Viết

CC Tư pháp

0984907728

 

14

Hoàng Thị Quyên

CC Kế toán

0974517251

 

15

Nguyễn Thanh Hải

CC Tài chính

0799054524

nguyenhaiductung@gmail.com

16

Nguyễn Thị Thu Hằng

CC LĐTBXH

0979628813

nguyenthithuhangts@gmail.com

17

Trần Anh Đức

CC Địa chính

0983096765

ducdiachinhducchau@gmail.com

18

Phạm Ngọc Minh

CC NNMT

0392037116

phamminhducchau@gmail.com

19

Trần Văn Thanh

Xã đội trưởng

0903495446

 

20

Bùi Hồng Minh

Trưởng công an

0395759819

buihongminhdtht@gmail.com

21

Lê Thị Hoàng Yến

CB Văn hóa

0973790244

hoangyendtht@gmail.com