21-01-2019 - 10:12

Chở gần 185 tấn rác thải đi xử lý

Từ ngày đưa bãi rác Phương Thành trở thành điểm trung chuyển rác thải, huyện Đức Thọ đã thực hiện đúng cam kết về xử lý ô nhiễm môi trường tại đây, đồng thời vận chuyển rác đi xử lý tại nhà máy ở địa phương khác.