15-08-2017 - 15:01

Ban hành thể lệ cuộc thi " Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017

Khu dân cư mẫu ( hình ảnh có tính chất minh họa)

      Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả các thôn và vườn hộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều được đánh giá, xếp loại; đối với các thôn, vườn được xếp loại A thì được tham gia dự thi ở cấp xã; các thôn, vườn đạt giải cấp xã được tham gia dự thi cấp huyện và đạt giải cấp huyện được tham gia dự thi cấp tỉnh.

     Thể lệ yêu cầu tất cả các xã đều có kế hoạch, phương án triển khai thực hiện việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu phải tổ chức đánh giá, xếp loại, xác định rõ khối lượng cần triển khai thực hiện, thời gian thực hiện, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung và có phân công phân nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức phụ trách theo từng nội dung.Các huyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch, phương án của cấp mình để triển khai thực hiện và báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 20/8/2017.

Hồ sơ dự thi:

- Đối với cấp xã:Danh sách tổng hợp của các thôn gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp xã.

- Đối với cấp huyện: Xã gửi hồ sơ bao gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại thôn, vườn và kết quả cuộc thi cấp xã (ghi rõ các thôn, vườn đạt các giải) và bản đăng ký Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tham gia dự thi (gửikèm danh sách).

- Đối với cấp tỉnh: Đối với các thôn, vườn dự thi vòng chung kết cấp tỉnh, Ban tổ chức cấp huyện gửi hồ sơ về Ban tổ chức cấp tỉnh, gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại và kết quả Cuộc thi của cấp huyện kèm theo hình ảnh minh họa hoặc Video clip về Khu dân cư, Vườn mẫu đăng ký dự thi.

- Việc tham gia dự thi mang tính tự nguyên.

          Về cách đánh giá, xếp loại, chấm thi: Cấp xã tự đánh giá, xếp loại; cấp huyện thẩm định, công nhận (kiểm tra, thẩm định xác suất ít nhất mỗi xã 2 thôn, trong đó 1 thôn do xã đề xuất, ít nhất 1 thôn cấp huyện tự chọn và ít nhất 20 vườn, trong đó 10 vườn do xã đề xuất, ít nhất 10 vườn do cấp huyện tự chọn) gửi báo cáo Ban tổ chức cấp tỉnh (Ban tổ chức cấp tỉnh không tổ chức đánh giá). Việc đánh giá phải trực tiếp tại hiện trường, việc xếp loại căn cứ theo số điểm đạt được (theo Bảng chấm điểm, xếp loại và phiếu chấm thi do Ban tổ chức cuộc thi tỉnh ban hành).Ban giám khảo kiểm tra, đánh giá tại hiện trường và cho điểm vào Phiếu chấm thi theo từng nội dung một cách độc lập; việc xếp loại căn cứ điểm bình quân của các thành viên Ban giám khảo(Phiếu chấm điểm có chênh lệch bằng hoặc lớn hơn 15% điểm bình quân chung thìPhiếu chấm điểm đó bị loại).

       Tổng cộng kinh phí giải thưởng cho các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu 10.630 triệu đồng, trong đó giải thưởng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 8.050 triệu đồng; giải thưởng vườn mẫu 2.580 triệu đồng.

                                                   Nguyễn Nga, Sở VHTTDL,